PRVA STRAN

 
   
 


LEA Pomurje

Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Tel: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55

E-pošta

 
 
   
LASANTE Goričko
LASANTE Goričko
Untitled Document Na prejšnjo stran
 

Partnerji projekta

  • Občina Grad
  • Lokalna energetska agencija za Pomurje
  • Inštalacije vodovoda in ogrevalnih naprav, Ivon d.o.o.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Naložba se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020", prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine", tematskega cilja "Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji", prednostne naložbe "Vlaganja v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost", specifičnega cilja "Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS".

Priprava in implementacija LASANTE Goričko


»Lokalne akcijske skupine akcijski načrt za trajnostno energijo« oz. LASANTE, je priprava krovnega dokumenta za upravičeno območje LAS Goričko, kjer bo na podlagi evidentiranega stanja, pripravljen akcijski načrt za znižanje CO2 emisij. Gre za prenos dobre prakse, ki je razvita pri Evropski Komisiji in se uspešno implementira pri lokalnih skupnostih na območju celotne Evrope. Nekatere občine z območja LAS so že tudi pristopile h Konvenciji županov in pripravile / sprejele občinske strateške dokumente, s predpostavko, kako bodo znižale CO2 emisije do leta 2020 za najmanj 20%. V tem duhu in v tej smeri je smiselno, da deluje tudi celotno območje LAS, saj bomo v okviru priprave izhodišč prvotno izdelali celoten popis stanja rabe energije, potencialov OVE in izkoriščanja OVE – s ključnim orientacijskim podatkom koliko CO2 emisij imamo na letnem nivoju. Še bolj pomembna je naslednja faza dela, ko bomo izvedli analitiko obstoječih programov in ustrezno začrtali smernice za prihodnost. Vsekakor bo pri pripravi akcijskega načrta ta LASANTE zagotovljena široka in najnižja participacija vseh akterjev, kot tudi komunikacija in vključevanje stakeholderjev na območju LAS.

Proces dela se bo zaključil s pripravo celovitega energetskega programa območja LAS, ki bo odražal dejansko stanje, realno sliko in potenciale in na podlagi konsenza / kompromisa vključenih akterjev,  izoblikovano zeleno mejo izkoriščanja endogenih potencialov območja, kar se bo odražalo v končnem akcijskem načrtu LASANTE. Rdeča nit oz tudi smernice dela bodo maksimalno znižanje CO2 emisij območja, s tem, da je minimalni cilj 20% do leta 2020.

V želji, da se delo in uporabnost samega LASANTE čim bolj umesti v območje LAS, bo izvedena promocija koncepta, kot tudi konkretna implementacija treh identificiranih ukrepov iz nabora v akcijskem načrtu LASANTE. Kot ukrepi so nabava merilnika TESTO 380 LL za izvedbo pilotnih meritev in razvoj nove storitve, izvedba 50 kom diagnostike kurilnih naprav z vidika emisij in prašnih delcev, ozaveščevalne brušure za vsa gospodinjstva območja LAS, promocijsko-animacijska članka v medijih, postavitev e-polnilnice, nabava električnih koles, izdelava idejne zasnove povezave ogrevanja z lesno biomaso iz OŠ Grad do občinske stavbe Občine Grad.

V okviru projekta se bomo v drugem delovnem sklopu tudi osredotočili na zahteve Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki je stopila v veljavo  1. januarja 2017. Gre za predpisane mejne koncentracije celotnega praha, mejne koncentracije ogljikovega monoksida, računska vsebnost kisika v dimnih plinih, emisije ogljikovega monoksida, dušikovih oksidov pri uporabi plinskega olja, dušikovih oksidov pri uporabi težkega kurilnega olja in žveplovih oksidov. Gre za aktivnosti usmerjene k istemu cilju kot LASANTE, vendar bomo v tem delovnem sklopu na pilotnem modelu gospodinjstev v naselju Grad poskušali ugotoviti in predlagati spremembe in ukrepanje, še preden bo uredba prinesla svoje zahteve v veljavnost. Gospodinjstva bomo imela namreč možnost brezplačno preveriti ustreznost svoje peči – merjenje delovanja bo opravil naš strokovnjak. V končni fazi bo pripravljena primerjalna analiza stanja, ki lahko služi kot orientacija in možnost ukrepanja za celotno upravičeno območje LAS.

Pričakovani potencialni rezultati na območju naselja Grad:

  • postavitev polnilne postaje za električna vozila,
  • nakup treh električnih koles,
  • izdelava idejne zasnove povezave ogrevanja z lesno biomaso iz OŠ Grad do občinske stavbe Občine Grad,
  • energetsko svetovanje za občane – en dogodek,
  • brezplačna izvedba anonimnih meritev delovanja peči – 50 gospodinjstev,
  • tisk in distribucija brošur (aktualne možnosti sofinanciranja ukrepov) na vsako gospodinjstvo,
  • 2 x promocijsko – animacijski članek v medijih (internet, TV).

Višina celotnih stroškov projekta je ocenjena na 86.130,42 EUR z DDV. V skladu z določili Javnega poziva znašajo upravičeni stroški 74.755,26 EUR. Glede na višino sofinanciranja iz evropske kohezijske politike bo projekt sofinanciran v skupni višini največ do 59.804,21 EUR. 

Povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji (http://www.eu-skladi.si)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (http://www.mgrt.gov.si)

     

Lokalna Energetska Agencija za Pomurje,
Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci
Local Energy Agency Pomurje,
Institution for promotion of sustainable energy development, Martjanci
Martjanci 36
SI-9221 Martjanci
Slovenija

Telefon: +386 (0)2 538-13-54
Fax: +386 (0)2 538-13-55
E-mail:
lea.pomurje@lea-pomurje.si

   
 
Projekt je sofinanciran s strani
 
 
Co-financed by the
 
 
   
Projektna številka: EIE-2003-222 LOIR-WARM-POMU, ki je priloga pogodbi z Evropsko Komisijo št. EIE/04/Type2/222/S07.38882.
   
© LEA Pomurje 2018